Safavieh Soft Rug

 •  
  • Safavieh Flokati Shag Blair Rug - 2' x 8'
 •  
  • Safavieh Natural Fiber Joanna Rug - 5' x 8'
  Pricing
  $44.95 - $334.95
 •  
  • Safavieh Flokati Shag Aspen Rug - 5-1/4' x 7-1/2'
  Pricing
  $136.95 - $277.95 or FlexPay available
 • Customer Pick 
  • Safavieh Monaco Arabella Rug - 5'-1" x 7'7"
  Pricing
  $34.95 - $829.95 or FlexPay available
  Rating
 •  
  • Safavieh Baldwin Elira 5'-1" X 7'-6" Rug
  Pricing
  $54.95 - $189.95
 •  
  • Safavieh Monaco Hermione Rug - 5'1" x 7'7"
  Pricing
  $34.95 - $539.95
  Rating
 •  
  • Safavieh Arizona Shag Ismene Rug - 5'1" x 7-1/2'
  Pricing
  $54.95 - $379.95 or FlexPay available
  Rating
 •  
  • Safavieh Aria Madeleine Rug - 4' x 6'
  Pricing
  $109.95 - $364.95 or FlexPay available
 •  
  • Safavieh Arizona Shag Medora Rug - 5'1" x 7-1/2'
  Pricing
  $54.95 - $379.95 or FlexPay available
 •  
  • Safavieh Amsterdam Yara Rug - 4' x 6'
  Pricing
  $24.95 - $249.95 or FlexPay available
  Rating
 •  
  • Safavieh Olympia Shag Helena Rug - 5'1" x 7-1/2'
  Pricing
  $69.95 - $364.95 or FlexPay available
 •  
  • Safavieh Olympia Shag Calista Rug - 5'1" x 7-1/2'
  Pricing
  $69.95 - $364.95 or FlexPay available
 •  
  • Safavieh Natural Fiber Belle Rug - 4' x 6'
  Pricing
  $134.95 - $449.95 or FlexPay available
 •  
  • Safavieh Amsterdam Marysa Rug - 5'-1" x 7-1/2'
  Pricing
  $34.95 - $244.95
  Rating
 •  
  • Safavieh Luxe Shag Nova Rug - 5' x 8'
 •  
  • Safavieh Aria Naomi Rug - 5'1" x 7-1/2'
  Pricing
  $72.95 - $489.95 or FlexPay available
 •  
  • Safavieh Aria Sofia Rug - 5'1" x 7-1/2'
  Pricing
  $72.95 - $489.95 or FlexPay available
 •  
  • Safavieh Olympia Shag Thea Rug - 5'1" x 7-1/2'
  Pricing
  $69.95 - $199.95 or FlexPay available
 •  
  • Safavieh Amsterdam Malena Rug - 5'-1" x 7-1/2'
  Pricing
  $34.95 - $179.95
 •  
  • Safavieh Aria Vivienne Rug - 5'1" x 7-1/2'
  Pricing
  $72.95 - $489.95 or FlexPay available
 •  
  • Safavieh Gypsy Shag Ivanie Rug - 5'1" x 7-1/2'
  Pricing
  $62.95 - $333.95 or FlexPay available
 •  
  • Safavieh Amsterdam Dale Rug - 5'-1" x 7-1/2'
  Pricing
  $44.95 - $244.95
 •  
  • Safavieh Amsterdam Leesa Rug - 2-1/4' x 8'
  Pricing
  $34.95 - $139.95
 •  
  • Safavieh Aria Ingrid Rug - 5'1" x 7-1/2'
  Pricing
  $109.95 - $489.95 or FlexPay available
 •  
  • Safavieh Aria Isla Rug - 4' x 6'
  Pricing
  $72.95 - $489.95 or FlexPay available
 •  
  • Safavieh Flokati Briar Rug - 4' x 6'
  Pricing
  $87.95 - $444.95 or FlexPay available
 •  
  • Safavieh Sparta Shag Angela Rug - 5'1" x 7-1/2'
 •  
  • Safavieh Kashan Kinsey Rug - 5'1" x 7'5
  Pricing
  $59.95 - $379.95 or FlexPay available
 •  
  • Safavieh Gypsy Shag Ireen Rug - 2-1/4' x 8'
  Pricing
  $62.95 - $450.95 or FlexPay available
 •  
  • Safavieh Monaco Marietta Rug - 5'1" x 7'7"
  Pricing
  $49.95 - $629.95 or FlexPay available
 •  
  • Safavieh California Shag Marin Rug - 5-1/4' x 7-1/2'
  Pricing
  $44.95 - $389.95
 •  
  • Safavieh Aria Lillian Rug - 5'1" x 7-1/2'
  Pricing
  $72.95 - $489.95 or FlexPay available
 •  
  • Safavieh Aria Enid Rug - 8' x 10'
  Pricing
  $72.95 - $489.95 or FlexPay available
  Rating
 •  
  • Safavieh Aria Clara Rug - 5'1" x 7-1/2'
  Pricing
  $72.95 - $489.95 or FlexPay available
 •  
  • Safavieh Polar Shag Luna Rug - 5'1" x 7-1/2'
  Pricing
  $69.95 - $529.95 or FlexPay available
 •  
  • Safavieh Monaco Ariana Rug - 5'1" x 7'7"
  Pricing
  $59.95 - $539.95 or FlexPay available
  Rating
 •  
  • Safavieh Monaco Katie Rug - 4' x 5'7"
  Pricing
  $34.95 - $339.95
 •  
  • Safavieh Sparta Shag Delia Rug - 5'1" x 7-1/2'
  Pricing
  $57.95 - $305.95 or FlexPay available
 •  
  • Safavieh Kashan Ivete Rug - 5'1" x 7'5
  Pricing
  $134.95 - $379.95 or FlexPay available
 •  
  • Safavieh Sparta Shag Justina Rug - 5'1" x 7-1/2'
  Pricing
  $91.95 - $305.95 or FlexPay available
 •  
  • Safavieh Kashan Kimber Rug - 5'1" x 7'5
  Pricing
  $59.95 - $379.95 or FlexPay available
 •  
  • Safavieh Kashan Meryl Rug - 5'1" x 7'5
  Pricing
  $59.95 - $279.95 or FlexPay available
 •  
  • Safavieh Kashan Nasima Rug - 5'1" x 7'5
  Pricing
  $59.95 - $279.95 or FlexPay available
 •  
  • Safavieh Amsterdam Skyla Rug - 5'-1" x 7-1/2'
  Pricing
  $89.95 - $244.95
 •  
  • Safavieh Arizona Shag Andrina Rug - 5'1" x 7-1/2'
  Pricing
  $54.95 - $379.95 or FlexPay available
 •  
  • Safavieh Passion Eloise Rug - 5'1" x 7'7
  Pricing
  $64.95 - $684.95 or FlexPay available
 •  
  • Safavieh Baldwin Cressida Rug - 5'-1" x 7'-6"
  Pricing
  $119.95 - $339.95 or FlexPay available
 •  
  • Safavieh Baldwin Raiza Rug - 5'1" x 7-1/2'
  Pricing
  $54.95 - $119.95
 •  
  • Safavieh Baldwin Mirella Rug - 5'1" x 7-1/2'
  Pricing
  $54.95 - $119.95
 •  
  • Safavieh Aria Millie Rug - 5'1" x 7-1/2'
  Pricing
  $72.95 - $189.95 or FlexPay available
 •  
  • Safavieh Aria Greta Rug - 5'1" x 7-1/2'
  Pricing
  $72.95 - $189.95 or FlexPay available
 •  
  • Safavieh Aria Mae Rug - 5'1" x 7-1/2'
  Pricing
  $109.95 - $489.95 or FlexPay available
  Rating
 •  
  • Safavieh Aria Cecilia Rug - 4' x 6'
  Pricing
  $109.95 - $489.95 or FlexPay available
 •  
  • Safavieh Monaco Petunia Rug - 8' x 10'
  Pricing
  $34.95 - $539.95 or FlexPay available
 •  
  • Safavieh Tunisia Avianna Rug - 5'1" x 7-1/2'
  Pricing
  $52.95 - $375.95
 •  
  • Safavieh Passion Johanna Rug - 5'1" x 7'7
  Pricing
  $64.95 - $429.95 or FlexPay available
 •  
  • Safavieh Artisan Fleur Rug - 5'-1" x 7-1/2'
  Pricing
  $69.95 - $539.95 or FlexPay available
  Rating
 •  
  • Safavieh Monaco Angelina Rug - 5'1" x 7'7"
  Pricing
  $59.95 - $419.95 or FlexPay available
 •  
  • Safavieh Arizona Shag Tania Rug - 5'1" x 7-1/2'
  Pricing
  $54.95 - $279.95 or FlexPay available
 •  
  • Safavieh Passion Annie Rug - 2'2" x 8'
  Pricing
  $84.95 - $429.95 or FlexPay available