Safavieh Shag Square Rug

 •  
  • Safavieh Arizona Shag Ismene Rug - 2-1/4' x 8'
  Pricing
  $54.95 - $379.95 or FlexPay available
  Note:
  Free Shipping
 •  
  • Safavieh Arizona Shag Dalia Rug - 2-1/4' x 8'
  Pricing
  $54.95 - $379.95 or FlexPay available
  Note:
  Free Shipping
 •  
  • Safavieh Olympia Shag Thea Rug - 5'1" x 7-1/2'
  Pricing
  $69.95 - $364.95 or FlexPay available
  Note:
  Free Shipping
 •  
  • Safavieh Arizona Shag Zaira Rug - 5'1" x 7-1/2'
  Pricing
  $54.95 - $279.95 or FlexPay available
  Note:
  Free Shipping
 •  
  • Safavieh Sparta Shag Angela Rug - 5'1" x 7-1/2'
  Pricing
  $58.95 - $305.95
  Note:
  Free Shipping
 •  
  • Safavieh Olympia Shag Athena Rug - 5'1" x 7-1/2'
  Pricing
  $69.95 - $364.95 or FlexPay available
  Note:
  Free Shipping
 •  
  • Safavieh Berber Shag Farida Rug - 5'1" x 5'1" Square
  Pricing
  $89.95 - $379.95
  Note:
  Free Shipping
 •  
  • Safavieh Arizona Shag Oliana Rug - 5'1" x 7-1/2'
  Pricing
  $54.95 - $279.95 or FlexPay available
  Note:
  Free Shipping
 •  
  • Safavieh Arizona Shag Amerie Rug - 5'1" x 7-1/2'
  Pricing
  $54.95 - $279.95 or FlexPay available
  Note:
  Free Shipping
 •  
  • Safavieh Olympia Shag Calista Rug - 5'1" x 7-1/2'
  Pricing
  $69.95 - $364.95 or FlexPay available
  Note:
  Free Shipping
 •  
  • Safavieh Arizona Shag Lilo Rug - 5'1" x 7-1/2'
  Pricing
  $54.95 - $279.95 or FlexPay available
  Note:
  Free Shipping
 •  
  • Safavieh Luxe Shag Nova Rug - 5' x 8'
  Pricing
  $34.95 - $604.95
  Note:
  Free Shipping
 •  
  • Safavieh Arizona Shag Medora Rug - 5'1" x 7-1/2'
  Pricing
  $54.95 - $379.95 or FlexPay available
  Note:
  Free Shipping
 •  
  • Safavieh Arizona Shag Tania Rug - 5'1" x 7-1/2'
  Pricing
  $54.95 - $379.95 or FlexPay available
  Note:
  Free Shipping
 •  
  • Safavieh Polar Shag Luna Rug - 5'1" x 7-1/2'
  Pricing
  $69.95 - $529.95 or FlexPay available
  Note:
  Free Shipping
 •  
  • Safavieh California Shag Marin Rug - 5-1/4' x 7-1/2'
  Pricing
  $44.95 - $389.95
  Note:
  Free Shipping
 •  
  • Safavieh Olympia Shag Demi Rug - 5'1" x 7-1/2'
  Pricing
  $69.95 - $364.95 or FlexPay available
  Note:
  Free Shipping
 •  
  • Safavieh Olympia Shag Petra Rug - 5'1" x 7-1/2'
  Pricing
  $69.95 - $364.95 or FlexPay available
  Note:
  Free Shipping
 •  
  • Safavieh Olympia Shag Helena Rug - 5'1" x 7-1/2'
  Pricing
  $69.95 - $364.95 or FlexPay available
  Note:
  Free Shipping
 •  
  • Safavieh Arizona Shag Andrina Rug - 2-1/4' x 8'
  Pricing
  $54.95 - $279.95 or FlexPay available
  Note:
  Free Shipping
 •  
  • Safavieh Arizona Shag Baia Rug - 5'1" x 7-1/2'
  Pricing
  $54.95 - $279.95 or FlexPay available
  Note:
  Free Shipping
 •  
  • Safavieh Athens Shag Zoe Area Rug - 5'-1" x 7'-6"
  Pricing
  $35.95 - $359.95 or FlexPay available
  Rating
  Note:
  Free Shipping
 • Customer Pick 
  • Safavieh Florida Shag Lucy Area Rug - 5' 3" x 7' 6"
  Pricing
  $39.95 - $429.95
  Rating
  Note:
  Free Shipping