Safavieh Kashan Rug

 •  
  • Safavieh Kashan Kinsey Rug - 5'1" x 7'5
  Pricing
  $59.95 - $379.95 or FlexPay available
 •  
  • Safavieh Kashan Nasima Rug - 5'1" x 7'5
  Pricing
  $59.95 - $379.95 or FlexPay available
 •  
  • Safavieh Kashan Ivete Rug - 5'1" x 7'5
  Pricing
  $134.95 - $379.95 or FlexPay available
 •  
  • Safavieh Kashan Kimber Rug - 5'1" x 7'5
  Pricing
  $59.95 - $379.95 or FlexPay available
 •  
  • Safavieh Kashan Meryl Rug - 5'1" x 7'5
  Pricing
  $59.95 - $279.95 or FlexPay available
 •  
  • Safavieh Kashan Talya Rug - 3-1/4' x 4'10
  Pricing
  $59.95 - $279.95 or FlexPay available